Legal Update Covid-19: Këshilli i Ministrave miraton linjën e garancisë shtetërore për huatë për pagat e punonjësve të tregtarëve dhe të shoqërive tregtare aktiviteti i së cilave është mbylluar ose reduktuar për shkak të Covid -19.

CONTACT US