NEWS & PUBLICATIONS

08/05/2020

Legal Update: Coronavirus safety measures for open businesses

On April 10, 2020, the Ministry of Health and Social Protection approved the Guidance “On General recommendations for business entities that are allowed to conduct their […]
04/05/2020

LEGAL UPDATE: PARLIAMENT OF ALBANIA APPROVES LAW ON PAYMENT SERVICES

On 30 April 2020, the Parliament of Albania approved the Law on Payment Services drafted by the Bank of Albania and proposed by the Ministry of […]
22/04/2020

Legal Update COVID-19: The Albanian Government exacerbates punishments for persons who violate the “Quarantine Rules”.

On April 16, 2020, the Albanian Parliament passed the new amendments to the Criminal Code, as part of the measures taken to cope with the difficult […]
08/04/2020

Legal Update Covid-19: Këshilli i Ministrave miraton linjën e garancisë shtetërore për huatë për pagat e punonjësve të tregtarëve dhe të shoqërive tregtare aktiviteti i së cilave është mbylluar ose reduktuar për shkak të Covid -19.

(*English below) Në Fletoren Zyrtare nr. 60, datë 07/04/2020 është publikuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 277, dt. 06/04/2020 për miratimin e garancisë shtetërore të […]
08/04/2020

EMPLOYMENT LAW IMPLICATIONS DUE TO COVID-19 OUTBREAK IN ALBANIA

Article by Oltion Myftari, Senior Associate, CR PARTNERS During the past weeks, the Government of Albania HAS adopted several measures to combat the spread of COVID-19, […]
06/04/2020

Kufizimi  të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (si e drejta e lëvizjes apo liria ekonomike) me Akt Normativ me Fuqinë e Ligjit. Kushtetuetshmëria e këtyre kufizimeve në kuadër të jurisprudencës të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Kufizimi  të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (si e drejta e lëvizjes apo liria ekonomike) me Akt Normativ me Fuqinë e Ligjit. Kushtetuetshmëria e këtyre […]
03/04/2020

Legal Update Covid-19 Suspension of the activity of bailiff services, mediation and administration of bankruptcy procedures in Albania

 The Albanian Government approved on 3 April 2020 a Normative Act which introduces special measures regarding the activity of state and private judicial bailiff services, mediation […]
03/04/2020

Legal Update COVID-19

Daily updates of the measures taken in Albania related to COVID-19 outbreak
26/03/2020

Legal Update COVID-19: Albanian Government regulates Court Proceedings Deadlines through Normative Act  

One day after the formal declaration of the state of natural disaster in Albania, the Albanian Government approved yesterday on 25 March 2020, a Normative Act […]
CONTACT US